Jaguar vun der Lay - LU (Herzscreening am 12.01.21 normal)
Jaguar vun der Lay - LU (Herzscreening am 12.01.21 normal)
Kalia vun der Lay - LU
Herzscreening am 12.01.21 normal
Lady vun der Lay - LU 
Herzscreening am 12.01.21 normal
PAMELA DARKWOOD - HRV
HCM Screening am 27.05.21 normal
FLUFFYTAILS VERONICA - RU
HCM Screening am 27.05.21 normal
Marmalade vun der Lay - LU

HCM Screening am 09.12.21 normal
-Langstteich‘s Una Savannah - DE

HCM Screening 09.12.21 normal 
Morgana vun der Lay - LU 

Herzscreening am 25.05.2022 exzellente Werte
(Klinik Kaiserberg Duisburg-DE, Dr. Jan-Gerd Kresken)
Redaddicts Leslie - DE

Am 09.02.23 einwandfrei auf HCM geschallt
(
Dr Van Israël (Acapulco))
Nastasja vun der Lay - LU
Moana vun der Lay - LU

Luxemburg Luxembourg Main Coon Maincoons kaufen kaafen vendre Letzebuerg Lëtzebuerg Züchter in Luxemburg.     www.luxcatclub.lu kitten maine coon kitten züchter